Breaking News
Home » Công cụ » BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ DOANH NGHIỆP
BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ DOANH NGHIỆP

BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ DOANH NGHIỆP

Mức đóng bảo hiểm:

 

Từ 01/01/2012 đến 31/12/2013, mức đóng BHXH, BHYT, BHTN của người sử dụng lao động lần lượt là 17%, 3% và 1%; các mức đóng tương ứng của người lao động lần lượt là 7%, 1,5% và 1%. Như vậy tổng mức đóng BHXH và BHYT là 28,5% (nếu tính cả BHTN là 30,5%).

 

Mức đóng tối đa là 20 tháng lương tối thiểu chung (1.050.000 đồng; từ 1/7/2013 là 1.150.000 đồng).

bh1

 

 

bh2

 

Mức lương hưu hằng tháng:

Được quy định theo Điều 52 của Luật Bảo hiểm xã hội.

 

1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này (Điều 50: Điều kiện hưởng lương hưu) được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%.

3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung.

 

Cách tính lương hưu, trợ cấp một lần

Được quy định theo Điều 58 của Luật Bảo hiểm xã hội.

 

Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định (tức công chức, viên chức hay đối tượng hưởng lương theo hệ số) có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của năm năm cuối trước khi nghỉ hưu.

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian; trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Nguồn: Mr Đào Trọng Khang, giám đốc DTK Consulting

Nhận xét của bạn

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>